IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bouwbesluit 2012: Nieuwe versie

Bouwbesluit 2012: Nieuwe versie
26 november 2015 ROWIQ Advies

Bouwbesluit 2012 versie 24 november 2015

Er is wederom een nieuwe versie van het Bouwbesluit beschikbaar. In deze nieuwe versie  zijn de nieuwe spelregels opgenomen voor de EPC .

Dit is van belang voor alle partijen die nu toetsen aan het Bouwbesluit, vergunningen indienen. In de opdrachten die u aangaat, in de rapportages die u schrijf voor uw advies of toetsing is het raadzaam om altijd aan te geven tegen welke versie van het Bouwbesluit u heeft geadviseerd of heeft getoetst. Dit is alvast een opmaat voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die in 2017 in zou kunnen gaan.

Onderdeel C

Artikel 5.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De in de tabel aangegeven waarde voor een gebruiksfunctie wordt tenminste om de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk aangepast aan de technische ontwikkelingen.

2. Na het derde lid worden vier leden toegevoegd, luidende:

4. Indien bij een gebruiksfunctie gebruik kan worden gemaakt van een energie-infrastructuur op gebiedsniveau als bedoeld in NVN 7125, dan zal bij de bepaling van de energieprestatiecoëfficiënt de technische, functionele en economische haalbaarheid in overweging worden genomen. De resultaten van deze overwegingen worden gedocumenteerd en beschikbaar gehouden voor controle.

5. Nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidinstanties zijn gevestigd zijn bijna energieneutraal.

6. Nieuwe gebouwen, anders dan de in het vijfde lid bedoelde gebouwen, zijn bijna energieneutraal.

7. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het vierde tot en met zesde lid bepaalde.

1. Dit besluit, met uitzondering van artikel I onderdeel C, artikel 5.2, vijfde en zesde lid, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

2. Artikel I, onderdeel C, artikel 5.2, vijfde lid, treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

3. Artikel I, onderdeel C, artikel 5.2, zesde lid, treedt in werking met ingang van 31 december 2020.

Bij de toevoeging van het eerste lid wordt aangegeven dat er om de vijf jaar een herijking plaats zal vinden. Is dit op basis van de ingediende EPC, op basis van de uitgevoerde EPC, bij datum verkrijgen vergunning, vanaf datum oplevering?

Is dit weer een mooie nieuwe kans voor partijen die zich bezig houden met “de EPA“? Of gaat de overheid het zelf regelen.

We zijn benieuwd. Wel staat vast dat voor de oplevering bij nieuwbouw Utiliteit het nu reeds een verplichting is om een Energielabel te hebben op basis van de controle van de EPC. In de praktijk blijkt dat nog maar weinig opdrachtgevers, architecten, adviseurs, aannemers dit weten, laat staan uitvoeren. Terwijl hier toch een makkelijke taak is weggelegd voor Bevoegd Gezag: geen label u-bouw bij oplevering, geen ingebruikname. Makkelijker kunnen we het niet maken, zegt de overheid tegen zichzelf, helaas is dit geen onderwerp bij Bevoegd Gezag

Bouwbesluit