IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bouwbesluit 2017 en regeling Bouwbesluit

Bouwbesluit 2017 en regeling Bouwbesluit
3 januari 2017 ROWIQ Advies
Bouwbesluit 2012 versie 2017-01

Nieuwe versie Bouwbesluit 2017

Per 1 januari 2017 is er een aanpassing gemaakt van het Bouwbesluit 2012. Voor het gemak noemen we deze even Bouwbesluit 2017. Door de aanpassing in de Wet natuurbescherming is het noodzakelijk om ook het Bouwbesluit 2012 aan te passen.
Voor een ieder die toetst, beoordeelt of op een andere manier met het Bouwbesluit bezig is: Vernoem de juiste versie van het Bouwbesluit in uw documenten en rapporten, te weten Bouwbesluit 2012 versie 1-1-2017.

Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A: In artikel 3.69, tweede lid, wordt «de Flora- en faunawet» vervangen door: hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.

B: In artikel 3.73, tweede lid, wordt «de Flora- en faunawet» vervangen door: hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.

Zeker in het licht van de komende wijzigingen rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het van belang dat elke partij die deelneemt aan het bouwproces weet op basis van welke versie van het Bouwbesluit het bouwwerk dient te worden beoordeeld.

Kijk hier voor de versie van 1-1-2017 van het Bouwbesluit.

Wijziging regeling Bouwbesluit

Ook de regeling Bouwbesluit heeft een wijziging ondergaan. Door wijzigingen van een aantal normen is ook de lijst met normen aangepast naar de laatste stand van zaken. Niet alle normen en jaargangen  van de documenten van NEN worden aangehaald in het Bouwbesluit. Lang niet alle normen die NEN beheert zijn op een juiste wijze benoemd in de bijlage 1 van de regeling Bouwbesluit. Zo blijft het een raadsel waarom de vervangen norm NEN 2686 niet is opgenomen in deze laatste versie. Reeds sinds september 2015 is deze norm vervangen door de NEN-EN-ISO 9972:2015 en.

Welke wijzigingen betreft het in de regeling Bouwbesluit versie 1 januari 2017? Lees die hieronder verder (klik op de +)

Kijk hier voor de versie van 1-1-2017 van de Regeling Bouwbesluit.

Wijziging Woningwet

Ook de Woningwet is per 1 januari 2017 gewijzigd. Door de wijzigingen die betrekking hebben op de  Wet doorstroming huurmarkt 2015, is ook de Woningwet gewijzigd.

Kijk hier voor de versie van 1-1-2017 van de Woningwet.

Regeling Bouwbesluit 2017-01

De Regeling Bouwbesluit 2012 (versie 1 januari 2017) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5.1 komt te luiden:

Artikel 5.1 NEN 1006

Bij toepassing van NEN 1006 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van gezondheid bevatten over een voorziening voor drinkwater of warmwater.

B

Na artikel 5.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.1a NEN 1010

Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit.

C

Artikel 5.8a komt te luiden:

Artikel 5.8a NEN-EN 1838

Waar in artikel 6.24, eerste en vierde lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN-EN 1838 is bedoeld artikel 5.4.5 van die norm.

D

Bijlage I, behorende bij artikel 1.2, wordt als volgt gewijzigd:

1. De verwijzing naar NEN 1006+A3 2011 komt te luiden: NEN 1006:2015 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties.

2. De verwijzing naar NEN 1010 2007 + C1 2008 komt te luiden: NEN 1010:2015 + C1:2016 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

3. De verwijzing naar NEN 1594 2006 komt te luiden: NEN 1594:2006 + C2:2015 Droge blusleidingen in en aan gebouwen.

4. De verwijzing naar NEN 2768 2005 komt te luiden: NEN 2768:2016 Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie.

5. De verwijzing naar NEN 5087 2013 komt te luiden: NEN 5087 2013 + wijzigingsblad A1:2016 Inbraakveiligheid van woningen – Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen.

6. De verwijzing naar NEN 6068 2008+ C1 2011 komt te luiden: NEN 6068 2016 + C1 2016 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten.

E

Bijlage II, behorende bij artikel 1.2, wordt als volgt gewijzigd:

De verwijzing naar NEN-EN 1997-1 + C1: 2012 komt te luiden:

NEN-EN 1997-1 + C1 + A1:2016 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp – Deel 1: Algemene regels, inclusief nationale bijlage NB:2016

NEN-EN 1997-1+ C1:2012 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp – Deel 1: Algemene regels, inclusief nationale bijlage NB:2012 (aangewezen voor bestaande bouw en verbouw als tweedelijns norm in NEN 8700).