IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Waar moet een Bouwmelding Wkb aan voldoen?

Waar moet een Bouwmelding Wkb aan voldoen?
29 november 2021 ROWIQ Advies
BRL 5019 basisimplementatie BRL 5019 bouwplantoetsing

Inhoud van de Bouwmelding Wkb

Op 1 juli 2022 gaat de Wkb in werking samen met de Omgevingswet. Door de “knip” in de omgevingsvergunning is er straks een Bouwmelding naast de vergunningsaanvraag.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning om te kunnen bouwen gaat er een en ander veranderen. Voor Gevolgklasse 1 gaat een bouwmelding een rol spelen. Uiterlijk 4 weken voor start bouw moet de vergunninghouder de volgende Bouwmelding doen. Onderstaand zijn de gegevens die bij de bouwmelding geleverd moeten worden. Deze tekst komt uit de geconsolideerde werkversie van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving d.d. 24-11-2021.

Bouwmelding

De Bouwmelding, art 2.19, komt voort uit de Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (voorhangversie februari 2021). Onderdeel 9, 7.19a, komt voort uit internet consultatie van de “Besluit van …… houdende wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de brandveiligheid van de woonfunctie voor zorg en parkeergarages en normen voor daglicht (consultatieversie juni 2021)”

Artikel 2.19 (gegevens en bescheiden bij bouwmelding)

 1. Een melding als bedoeld in artikel 2.18 wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden:
  1. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die het bouwwerk bouwt;
  2. als de melding wordt ingediend door een gemachtigde: de naam, het adres en het telefoonnummer van de gemachtigde;
  3. als de melding elektronisch wordt ingediend: het e-mailadres van de degene die het bouwwerk bouwt of de gemachtigde;
  4. de dagtekening;
  5. het adres, de kadastrale aanduiding of de coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;
  6. gegevens betreffende de kwaliteitsborger en het te gebruiken instrument voor kwaliteitsborging, bedoeld in artikel 7ab, derde lid, van de Woningwet;
  7. een risicobeoordeling van het bouwproject met het oog op het voorkomen of beperken van risico’s die van invloed kunnen zijn op het voldoen van het te bouwen bouwwerk aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5;
  8. het borgingsplan, bedoeld in artikel 3.80 van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en
  9. een beschrijving van de maatregelen om te voldoen aan artikel 7.19a, eerste lid.
 2. Voor zover van toepassing wordt in de risicobeoordeling ten minste rekening gehouden met bijzondere lokale omstandigheden, zoals die zijn vastgesteld in lokaal beleid, anderszins kenbaar zijn gemaakt of redelijkerwijs bekend zijn.

Artikel 7.19a (stikstofemissie)

 1. Bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden worden adequate maatregelen getroffen om de emissie van stikstofverbindingen naar de lucht te beperken.
 2. Het eerste lid is alleen van toepassing op het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit nodig is en op het slopen van een bouwwerk waarvoor een melding als bedoeld in artikel 7.10, eerste lid, is vereist omdat de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 bedraagt.