IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wijziging Bouwbesluit 2012 1 april 2021

Wijziging Bouwbesluit 2012 1 april 2021
4 april 2021 ROWIQ Advies
Bouwbesluit 2012 1 april 2021

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 1 april 2021

Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe geluideisen aan nieuw te plaatsen buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het gaat hierbij om de toepassing van warmtepompen en airco’s bij woningen en woongebouwen. Eind 2020 was reeds aangekondigd dat deze eisen op 1 april 2021 in werking zouden treden tegelijk met de BENG-eisen. Om de bouw- en installatiesector tijd te geven te voldoen aan deze nieuwe geluideisen, is de inwerkingtreding hiervan toen vastgesteld op 1 april 2021.

Het gaat om Artikel I, onderdelen I, J, K en L, van het Besluit van 3 juni 2020 tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen (Stb. 2020, 189) treedt in werking met ingang van 1 april 2021.

Hierdoor is er dus een nieuwe versie van het Bouwbesluit maar ook een nieuwe versie van de regeling Bouwbesluit. Klik op de onderstaande buttons voor de integrale versie van 1 april 2021.

Deze aanpassingen hebben invloed op organisaties die bouwplannen ontwikkelen, vergunnen, uitvoeren, inspecteren, borgen.

Overzicht van de wijzigingen

I

In artikel 3.7 komt tabel 3.7 te luiden:

Tabel 3.7
gebruiksfunctieleden van toepassinggrenswaarden
   aangrenzend perceel zelfde perceel  verbouwtijdelijke bouwzelfde perceel
  artikel3.8 3.9  3.103.113.9
  lid12123**2
          [dB]
1Woonfunctie12123**30
2Bijeenkomstfunctie        
 avoor kinderopvang112**35
 bandere bijeenkomstfunctie11**
3Celfunctie11**
4Gezondheidszorgfunctie11**
5Industriefunctie11**
6Kantoorfunctie11**
7Logiesfunctie11**
8Onderwijsfunctie112**35
9Sportfunctie11**
10Winkelfunctie11**
11Overige gebruiksfunctie11**
12Bouwwerk geen gebouw zijnde11

J

Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:

  1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
  2. In het eerste lid (nieuw) wordt «een warmwatertoestel» vervangen door «een installatie voor warmte- of koudeopwekking».
  3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
  • 2. Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel voor een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

K

Artikel 3.9 wordt als volgt gewijzigd:

  1. in het eerste lid wordt «een warmwatertoestel» vervangen door «een installatie voor warmte- of koudeopwekking» en wordt «een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte» vervangen door «een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied».
  2. in het tweede lid wordt «Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning» vervangen door «Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmterugwinning, of een installatie voor warmte- of koudeopwekking» en wordt «een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte» vervangen door «een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied».
  3. er wordt een lid toegevoegd, luidende:
  • 3. Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt ter plaatse van een te openen raam of deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

L

In artikel 3.10 wordt «de artikelen 3.8 en 3.9» vervangen door «de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid».